Forside

Makrellflekker med Gopro kamera

Filmet noen småsnutter med Goprokameraet på Makrellfisket i høst. Filmet innenfor 12 milsgrensa på Shetland i dagslys. Første film er med lys, andre uten. Kjell Eriksen snek seg til en "Kjellfie" mellom snuttene.

 

 

Kamerahuset er kjøpt fra www.groubinc.com

Tobis

lat. Ammodytidae

Disse fire artene finnes i Norge: glattsil, havsil ,småsil ,storsil.

Fra slutten på april/mai og utover er det tobissesong, noe som før var vårt hovedfiskeri

Fisket er nå sterkt regulert etter kollaps i bestanden. Fra 2010 ble det innført områdebasert forvaltning, noe som innebærer at feltene blir inndelt i soner og at disse sonene vekselsvis blir åpnet for fiskeri. Det er i 2011 fastsatt en kvote på 60.000 tonn i norsk økonomisk sone som kan fiskes i område 1a, 2a og 3a (se bilde) 

Tobisen kan kun fiskes på dagtid på 40-60 meters dybde, mens den om natten graver seg ned i sanden og gjemmer seg vekk. Dette gjør den også senhøst og om vinteren og ligger da kun med "snuten" over sanden.

Tobis blir benyttet til produksjon av mel og olje.

Sild

lat.Clupea harengus harengus

Sildefisket er nå vårt hovedfiskere og foregår både fra januar-februar og oktober-november.

Silda danner flere mer eller mindre adskilte stammer eller underarter. og det er Norsk vårgytende sild vi fisker mest av.

I tilleg har vi kvote på et som kalles for Nordsjøsild. Denne silda står på fiskefeltene sør av 62 graden og er i mange tilfeller den samme silda som NVG silda, bare at den ikke har startet vandringen nordover. Nordsjøsilda er hovedsakelig mindre en NVG silda.

Silda kan fiskes både dag og natt.Om dagen er silda langs bunnen, og følger etter planktonet oppover i vannmassene i skumringen.

Silda fanges pelagisk, dvs. at den fanges i frie vannmasser uten at nota er i bunn. Silda kan til tider stå veldig tett så det er alltid en viss fare for å sprenge nota.

Vintersildfisket foregår langt nord da silda samler seg for å gå til norskekysten for å gyte. Den vandrer videre sørover langs kysten for den ender opp på gytefeltene utenfor Møre og Romsdal. Noe av sidla finner også veien til feltene utenfor karmøy og inn i Ryfylkefjordene.

Her ser du en tabell som viser fanget kvatum av NVG sild fra 1977-2007

Silda leveres i hovedsak til konsum og er en stor eksportartikkel fra Norge. Den går hovedsakelig til russland, de baltiske landene og afrika.

Lodde

lat. Mallotus villosus

Loddefisket foregår fra februar til april i Barentshavet

Om sommeren lever lodda helt oppe ved isgrensen i Barentshavet der den lever av plankton i smeltevann.

Om vinteren starter den vandringen mot norskekysten for gyting. Når den har ankommet kysten og gytingen starter, dør de fleste loddene.

Tilgangen på lodde har vært veldig variabel, med stans i fisket flere ganger. I 2009 var første gang loddefisket ble åpnet siden år 2000

Fisket starter som regel vest av kolahalvøya og lodda trekker deretter videre mot varangerfjorden og nordkapp.

Denne arten fiskes pelagisk og lodda kan være i ganske konsentrerte stimer

Lodda har fått sitt navn mallotus pga. at hannen har en slags lodden kant på begge sider.

Lodda leveres både til konsum der Russland og Japan er de store markedene. Dersom både hunner og hanner benyttes kalles dette samfengt, ellers er det hu lodde som er vanligt å benytte innen matlaging. 

 

Lodderogn regnes som en delikatesse.

Makrell

lat. Scomber scombrus

Makrellen er en pelagisk stimfisk.

Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars.

Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret og for trålernes del i september/oktober.

Fisken leveres omtrent utelukkende til konsum og de store markedene er Japan, Kina, Tyrka m.fl.

Fiskeriene

Her vil vi prøve å gi dere en oversikt over hvilke fiskerier vi deltar i og informasjon om de forskjellige fiskeslagene.

Velg fiskeart i menyen på høyre side.