Sild

lat.Clupea harengus harengus

Sildefisket er nå vårt hovedfiskere og foregår både fra januar-februar og oktober-november.

Silda danner flere mer eller mindre adskilte stammer eller underarter. og det er Norsk vårgytende sild vi fisker mest av.

I tilleg har vi kvote på et som kalles for Nordsjøsild. Denne silda står på fiskefeltene sør av 62 graden og er i mange tilfeller den samme silda som NVG silda, bare at den ikke har startet vandringen nordover. Nordsjøsilda er hovedsakelig mindre en NVG silda.

Silda kan fiskes både dag og natt.Om dagen er silda langs bunnen, og følger etter planktonet oppover i vannmassene i skumringen.

Silda fanges pelagisk, dvs. at den fanges i frie vannmasser uten at nota er i bunn. Silda kan til tider stå veldig tett så det er alltid en viss fare for å sprenge nota.

Vintersildfisket foregår langt nord da silda samler seg for å gå til norskekysten for å gyte. Den vandrer videre sørover langs kysten for den ender opp på gytefeltene utenfor Møre og Romsdal. Noe av sidla finner også veien til feltene utenfor karmøy og inn i Ryfylkefjordene.

Her ser du en tabell som viser fanget kvatum av NVG sild fra 1977-2007

Silda leveres i hovedsak til konsum og er en stor eksportartikkel fra Norge. Den går hovedsakelig til russland, de baltiske landene og afrika.